ANSWERS: 8
  • Assyrian (Syriac) Children Names Zalga, Zalgo = ray of light http://www.lebanese-forces.org/vbullet/showthread.php?t=8462
  • http://grimreviews.blogspot.com/2008/12/zalgo-comic-chronicles.html
  • ‰ÌµÌžÌŸÌ Ì–̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ HE ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚WHO WAITS BEHIND THE҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ WALL
  • ZÒ‰AÒ‰LÒ‰GÒ‰O̚̕̚ is not going to tell you what ZÒ‰AÒ‰LÒ‰GÒ‰O̚̕̚ is, for ZÒ‰AÒ‰LÒ‰GÒ‰O̚̕̚ is not
  • H҉̵̞̟̠̖̗̘Ȅ̐̑̒̚̕̚ IS C̒̓̔̿̿̿̕̚̚̕̚̕̚̕̚̕̚̕̚OMI҉̵̞̟̠̖̗̘NG > Í¡Ò‰Ò‰ ̵̡̢̛̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̿̿̿̚ Ò‰ ҉҉̡̢̡̢̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌... Í¡Ò‰Ò‰ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙ Í¡Ò‰ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ҉̔̕̚̕̚҉ ~HE Í¡Ò‰ ҉̔̕WHOÍ¡Ò‰ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟ WAÍ¡Ò‰ ҉̔̕̚~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ITS BEHIND Í¡Ò‰ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ Ò‰ Í¡Ò‰ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇THE Í¡Ò‰ ҉̔̕̚̕̚҉WALL ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ Í¡Ò‰ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝HE COMES ̡̢̡̢̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟̠ ̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎̏ ̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓ Ì” ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ Í¡Ò‰Ò‰ ̵̡̢̛̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋ ̌̍̎̏̿̿̿̒̓̔̚̕̚E ̡̢̛̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍ ̎̏̚WHO W ̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎̏ ̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓ Ì” ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ L SING T̛̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋ ̌̍̎̏̿̿̿̚ Ò‰ ҉҉̡̢̡̢̛̛̖̗̘̙̜̝̞ ̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍E ~HE Í¡Ò‰ ҉̔̕͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟ DEÍ¡Ò‰ ҉̔̕̚~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇VOUR Í¡Ò‰ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ Ò‰YO Í¡Ò‰ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇UR Í¡Ò‰ ҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ Í¡Ò‰ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝SOUL ̡̢̡̢̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟̠ ̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎̏ ̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓ Ì” ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ Í¡Ò‰Ò‰ ̵̡̢̛̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋ ̌̍̎̏̿̿̿̒̓̔̚̕̚S ̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎̏ ̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓ Ì” ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ̛̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋ ̌̍̎̏̿̿̿̚ Ò‰ ҉҉̡̢̡̢̛̛̖̗̘̙̜̝̞ ̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍E ̌̍̎̏̿̿̿̚ Ò‰ ҉҉̡̢̡̢̛̛̖̗̘̙̜̝̞ ̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍E E̗̘̙̜̝̞̟̠ ̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎̏ ̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓ Ì”D OF THE ̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎̏ ̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓ Ì” ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇EARTH̢̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟̠ ̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎̏ ̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒H҉̵̞̟̠̖̗̘Ȅ̐̑̒̚̕̚ IS C̒̓̔̿̿̿̕̚̚̕̚̕̚̕̚̕̚̕̚OMI҉̵̞̟̠̖̗̘NG > Í¡Ò‰Ò‰ ̵̡̢̛̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̿̿̿̚ Ò‰ ҉҉̡̢̡̢̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌... Í¡Ò‰Ò‰ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙ ZALGO~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝HE COMES ̡̢̡̢̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟̠ ̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎̏
  • ”̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ Í¡Ò‰Ò‰ ̵̡̢̛̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋ ̌̍̎̏̿̿̿̚TH Ò‰ DOOR҉҉̡̢̡̢̛̛̖̗̘̙̜̝̞ ̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑ Ì’ ̛̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋ ̌̍̎̏̿̿̿̚ Ò‰ ҉҉̡̢̡̢̛̛̖̗̘̙̜̝̞ ̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍E E̗̘̙̜̝̞̟̠ ̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎̏ ̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓ Ì”D OF THE ̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎̏ ̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓ Ì” ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇EARTH̢̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟̠ ̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎̏ ̐̑̒̓̔̊̋̌̍̎̏̐̑̒H҉̵̞̟̠̖̗̘Ȅ̐̑̒̚̕̚ IS C̒̓̔̿̿̿̕̚̚̕̚̕̚̕̚̕̚̕̚OMI҉̵̞̟̠̖̗̘NG > Í¡Ò‰Ò‰ ̵̡̢̛̗̘̙̜̝̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̿̿̿̚ Ò‰ ҉҉̡̢̡̢̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌... Í¡Ò‰Ò‰ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙
  • H͝e W̨aiÌ¡tÌ´sÍœ ̧BÍ ehind̨ ÍœThÌ¡eÌ¢ WalÌ¡l, i̧n̵ a pÍ aÌ´laÌ´cÍ e̶ oÌ´fÍ  ̸t͏oÍŸrt͏uÒ‰rÌ•edÍŸ Í gÍ¢lÍ¢as̵s, seÍ¢r̶vęd͝ Í¡byÍ¡ ͏l̵eÌ´gionś forÌ›geÍ¢d ̶fÌ›rom Í theÌ› Ì·t̵earÒ‰s̨ oÍžfÍ¢ Ì´thȩ ÍžsÌ¡leÍ¢epÍžlÍ¢e͘ss dÌ´e͘ad andÍ¢ ͝clÍ¡ad͝ ̶i̸nÒ‰ aÒ‰r̨mor cÌ›arveÍ d frÒ‰o̵m̵ ÍžthÍ¡e Í€s̵uff̧eÒ‰rÍ¢ing of moÍŸthérs. ̸IÍŸn̸ his riÍ¢gh̨tÒ‰ haÍŸnd ÍžheÍ  hÒ‰o̧ldş ͘a deaÍœd Ì•stÍ¢a̸r, anḑ inÍŸ hiÌ¢s ͝rÍŸiÍ€ghÍ t ̶h͘and ̨h̨e ̨hÍžoldÒ‰sÌ› theÌ´ CÌ´aÌ•n̶dl̸e Ì·WhosÍ e L̵igÍžh́t Í¡IÌ·s Í¢S͘ha̧doẃ. HÍ isÌ· Ì´leftÌ¡ hanÍ¢ds a̸rÍœe stai͏n̶eÍ¡d wit̵h theÒ‰ blo̧od Í¢of Am ̸D́haegÌ´ar͝. H́is Í¢six Ì•moutÌ·hsÌ• Í spéak ínÍž Í difÍžferÍŸent ÍŸton̶gueÍ sÌ¡,Ì· ąnd́ tÌ•heÌ¡ sÍŸeÍ€vÌ•enthÌ› Ì¡s͝hal̵lÌ¢ sÌ•iÒ‰ņg̵ ͘the sÍ¡oÒ‰ng ́tÌ¢hÌ´át eÌ·nÌ›dÌ´sÌ· Ò‰theÒ‰ ȩaÍ¢rthÌ•. ̸
  • He Waits Behind The Wall, in a palace of tortured glass, served by legions forged from the tears of the sleepless dead and clad in armor carved from the suffering of mothers. In his right hand he holds a dead star, and in his right hand he holds the Candle Whose Light Is Shadow. His left hands are stained with the blood of Am Dhaegar. He sings the song that ends the earth. The hivemind that confounds the living, and perpetuates the torture of the damned. He takes the eyes, the window of the soul, removes the ability to feel...anything but pain. Once the eyes have been removed, the soul is removed. The living husk is testament to cruelty and everlasting doom. He cannot be stopped, as fear cannot be stopped. He is inseparable from reality, as he exists beyond the veil...waiting.

Copyright 2023, Wired Ivy, LLC

Answerbag | Terms of Service | Privacy Policy